Konkurrence

26. maj 2015

Konkurrence om de bedste ideer til den fremtidige udvikling af Rejseplanen 


1. Beskrivelse af opgaven
Rejseplanen afholder henover sommeren 2015 en konkurrence om de bedste ideer til den fremtidige udvikling af Rejseplanen. Spørgsmålet er,  hvordan kan Rejseplanen blive endnu bedre?

Opgaven er overordnet at komme med bud på videreudvikling af Rejseplanen.

Sidder du og brænder inde med en genial idé til, hvordan Rejseplanen kan blive endnu bedre, og ramme flest mulige brugere, på den mest tjekkede måde, så er det nu, idéerne skal på bordet.

Rejseplanen kan allerede mange ting, og vi kan også sagtens forestille os, at den kunne endnu mere og har mange udviklingsprojekter i støbeskeen. Men vi mangler måske din ide? Rejseplanen findes allerede mange steder – men måske kan du komme i tanke om flere steder, den skal være?

Vi er nået langt med at gøre Rejseplanen til den kilde, som fortæller kunderne i trafikken om ændringer i den kollektive transport.  Vi vil gerne være endnu bedre til at

  • skabe overblik over rejsen, når trafikken kører efter planen,
  • og ro, tryghed og nødvendig rådgivning, når trafikken ikke kører efter planen.


Har du et bud på den fremtidige Rejseplan, så skal du være med i vores konkurrence!

Rejseplanen er danskernes foretrukne kilde til information om rejser med kollektiv transport. Rejseplanen leverer hver måned mere end 20 mio. rejseforslag til danskerne. Rejseplanen findes på iPhone, web, Android, iPad, Windows Phone, som stemmegenkendelse, som links fra andre hjemmesider og mange andre steder. Rejseplanen A/S er ejet af de regionale trafikselskaber, DSB, Movia samt Metroselskabet.


2. Deltagere
Konkurrencen, der er åben for alle interesserede og afholdes af:

Rejseplanen A/S
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
www.rejseplanen.dk

Udelukket er dog:

Alle personer eller virksomheder, som har været med til at tilrettelægge konkurrencen, eller har ydet væsentlige bidrag til formulering af konkurrenceopgaven. Repræsentanter for konkurrenceudskriveren Rejseplanen A/S eller ansatte hos denne.
Ansatte hos, kompagnoner til, eller arbejdsgivere for noget medlem af dommerpanelet eller dennes rådgivere.


3. Form og omfang
Indsendelse og upload af konkurrencemateriale foregår via mail: mail@rejseplanen.dk  Der kan indsendes max 10 filer (.jpg, .doc eller .pdf). Der kan desuden indsendes Android applikationer, iPhone applikationer, links til løsninger m.m. Besvarelsen skal være i form af en beskrivelse (max. 5 sider) evt. suppleret med flowdiagram, udkast til skærmbilleder og/eller anden form for dokumentation. Eventuel fremsendt softwarekode vil ikke blive evalueret. Besvarelsen skal være på dansk eller engelsk. Hvis der anvendes eksterne datakilder udover Rejseplanens API skal der redegøres for pålideligheden af disse data (se bedømmelse og præmier punkt 4).

Materialet skal kunne kopieres til dommerpanelets medlemmer, uden at indsenderens identitet fremgår af kopierne.
  
Hvis en besvarelse er anvendt som opgave hos en uddannelsesinstitution eller har ind-gået i en anden sammenhæng, inkl. har været udbudt kommercielt, skal dette angives ved besvarelsen.

Rejseplanen stiller et åbent API til rådighed, som interesserede kan udvikle op imod. Læs mere på labs.rejseplanen.dk/API. Her finder du også anden relevant information om Rejseplanen og dens samarbejdspartnere.


4. Aflevering
Fristen for deltagelse i konkurrencen er: 7. august 2015, kl. 14.00. 
Konkurrencemateriale, som ikke modtages rettidigt, vil ikke blive taget i betragtning. 

Send besvarelsen til mail@rejseplanen.dk.

Bemærk, at der ikke besvares spørgsmål via denne adresse.

5. Anvendelse af indsendt materiale
Rejseplanen A/S forbeholder sig ret til at beholde alt indsendt materiale og til at anvende elementer af de indsendte forslag, medmindre de eksplicit er ophavsretligt beskyttede. Deltagerne i konkurrencen har alle rettigheder til det indsendte materiale – uafhængigt af eventuel præmiering – indtil der er indgået en separat aftale om eventuel overdragelse af produktions- eller anden udnyttelsesret af det indsendte bidrag.

Rejseplanen forpligter sig ikke til efterfølgende at implementere de indsendte forslag, herunder heller ikke de præmierede forslag.

Rejseplanen afholder et strategiseminar i efteråret, hvor relevante konkurrenceforslag eller elementer herfra eventuelt vil blive anvendt som input.

6. Bedømmelse og præmier
Bedømmelse
De indkomne konkurrenceforslag vurderes alle samlet efter følgende parametre:

1. Innovation: Hvor nyskabende er idéen / konceptet / produktet? Altså i hvilken grad vises og anvendes data på nye måder?
Hele tanken med konkurrencen er at få nye og friske idéer på bordet til, hvordan Rejseplanen kan give den bedst mulige service til slutbrugeren. Derfor er det vigtigt at dit / jeres forslag er nyskabende og innovativt. Vi vurderer hvert enkelt bud i forhold til hvor innovativt det er sammenlignet med nuværende løsninger, nuværende teknologi etc. Innovation kan sagtens være at sammensætte nuværende services på nye måder eller det at bruge kendt og brugt teknologi på en ny måde.

2. Brugervenlighed: Hvor nemt er det at forstå og bruge idéen / konceptet / produktet for Rejseplanens brugere, og i hvor høj grad medvirker design / layout til at gøre løsningen brugervenlig?
Det er generelt en afgørende faktor for udviklingen af Rejseplanens services, at disse er brugervenlige. Nye funktioner, applikationer, brugerflader m.v. skal kunne forstås intuitivt, og anvendes af en stor brugergruppe. Rejseplanens services bliver brugt både i situationer med god tid til at danne sig et overblik, og i situationer hvor man er under pres, altså skal kunne danne sig et hurtigt overblik over den alternative rejse.

3. Potentielle brugere: Hvor bred en appel har idéen / konceptet / produktet?
I hvilken grad rammer forslaget flest mulige potentielle brugere Rejseplanens produkter er landsdækkkende og kan bruges af alle. Der vil i vurderingen af forslag, blive lagt vægt på, at den er målrettet potentielle brugere – enten de fleste, en helt særlig målgruppe eller de helt nye, som endnu ikke har set lyset i kollektiv transport.

4. Realiserbarhed: Hvor nemt er det at implementere idéen / konceptet / produktet?
Rejseplanen anvender i dag realtid om trafikken, men kan kombineres med helt andre datakilder. Konkurrencen er til for at generere nye idéer til udvikling i Rejseplanen, og derfor er det også vigtigt, at de konkrete idéer er mulige at realisere / implementere. Vurderingen vil derfor blive foretaget ift. realiserbarheden, herunder også en vurdering af hvor robuste eller pålidelige de anvendte eksterne data er. Der skal derfor redegøres for graden robusthed / pålidelighed i skrift ved aflevering af materialet.

5. Rådgivende effekt: Hvor god er idéen / konceptet / produktet til at hjælpe på vej.
Konkurrencen er bl.a. til for at udnytte, at Rejseplanen i dag har 100 % opdaterede køreplansdata, og ændringsinformation om en stor del af tog og bussers bevægelser. Det betyder, at mulighederne for at guide brugeren fra A-B, evt. med nogle ærinder på vejen, er større nu. Der bliver lagt vægt på idéernes evne til at guide / hjælpe på vej, f.eks. nye måder at nå hurtigere frem på end først planlagt, eller alternativer til en planlagt rejse, som bliver forsinket eller aflyses.

Ideerne kunne f.eks. være en videreudvikling indenfor – men skal ikke være begrænset til - områderne; navigation, mobilitet eller tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede personer, måske vinklet ift. bestemte brugergrupper, f.eks. ældre, turister, børn, pendlere osv.

Såfremt ingen af de indkomne forslag lever op til forventningerne om kvalificerede bud, forbeholder Rejseplanen sig retten til at annullere konkurrencen.

Dommerpanel
Dommerpanelet består af:


  • Christina Hvid, Direktør for Rejseplanen
  • Jesper Hansen, Direktør for Banedanmark
  • Susanne Mørch Koch, Direktør for DSB Kommerciel
  • Christiane Vejlø, foredragsholder, radiovært på Radio 24/7 og ekspert i digitale trends
  • Tim Frank Andersen, bestyrelsesformand i In2Media og digital iværksætter

Procedure for bedømmelse
Efter fristens udløb vil dommerpanelet træffe afgørelse om de tre vinderopgaver efter ovenstående bedømmelsesparametre. Alt efter antallet af deltagere, vil forslagene have været igennem en udvælgelsesrunde, således at dommerpanelet kun ser de bedst udvalgte forslag.

Dommerpanelet vælger suverænt mellem de konkrete forslag.
Dommerpanelet foretager sin vurdering af opgaverne i anonymiseret stand, dvs. navnene på deltagerne holdes anonymt for dommerpanelets medlemmer under evalueringen. Dommerpanelets evaluering betragtes som bindende, dvs. Rejseplanen vil ikke efterfølgende foretage ændringer i dommerpanelets bedømmelse.

Vinderne får direkte besked, og offentliggøres på Rejseplanens hjemmeside senest d. 22. september 2015.
Rejseplanen A/S forbeholder sig ret til at udskyde og/eller at annullere konkurrencen ved mangel på kvalificerede forslag.

Præmier
De 3 bedste forslag modtager en præmie på henholdsvis:
1. kr. 150.000
2. kr.   75.000
3. kr.   50.000

7. Spørgsmål til konkurrencen og data
Der kan i konkurrenceperioden stilles afklarende spørgsmål om Rejseplanen og konkurrencen via facebook gruppen ”Rejseplanen konkurrence 2015”. Det er en lukket gruppe, så du skal anmode om optagelse. Spørgsmål kan stilles indtil d. 1. august 2015. Henvendelser bliver behandlet hurtigst muligt.


CMS by SiteLoom